Portfolio – projekty badawcze

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE – STAN NA 30.06.2014

Tytuł badania/projektu, wykonawca, zamawiający, rok realizacji Moja rola w badaniu/projekcie
1 Diagnoza lokalnych wyzwań i problemów oraz Lokalny Indeks Jakości Współpracy NGO i samorządu w powiecie wałeckim, Liber Jarema Piekutowski dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 Ekspert – opracowanie metodologii badania, prowadzenie wywiadów grupowych, interaktywnych warsztatów badawczych, współtworzenie raportu końcowego
2 Analiza ex ante instrumentów finansowych   w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013-2014 Ekspert w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości akademickiej; opracowanie części narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadów IDI, analiza desk research, współtworzenie raportu końcowego, w tym propozycji instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej i studentów do RPO na lata 2014-2020
3 Bobolice gminą partycypacji (PO KL 5.4.2) - badanie ankietowe, grupy fokusowe i warsztaty deliberacyjne w ramach konsultacji społecznych dwóch dokumentów gminnych, Liber Jarema Piekutowski dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2013-2014 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania terenowego, prowadzenie FGI i warsztatów deliberacyjnych, przygotowanie raportu końcowego
4 Ocena efektów wsparcia Osi Priorytetowej 1 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 2013 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadów IDI, analiza desk research, rozdział do raportu końcowego dot. promocji gospodarczej województwa, internacjonalizacji
5 Ocena kryteriów oceny LGD i LSR stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, PSDB dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadu FGI i panelu ekspertów, analiza desk research, analiza podobnych rozwiązań w Szwecji, Holandii i Austrii (w tym wywiady telefoniczne z respondentami z tych państw), współtworzenie raportu końcowego, w tym modelu oceny LGD i LSR dla nowego okresu programowania.
6 Badanie ewaluacyjne projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu” (PO KL 8.1.1), Liber Jarema Piekutowski dla ZGD, 2013 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania terenowego, analiza danych ankietowych, przygotowanie raportu końcowego
7 Health Care Tourism and Wellness – Study of Labour Demands in the South Baltic Region, w ramach projektu “South Baltic Professionals” (Program Południowy Bałtyk), Liber Jarema Piekutowski dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2013 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania terenowego (IDI w Niemczech, na Litwie i w Polsce), analiza danych z badania jakościowego i desk research, przygotowanie raportu końcowego
8 Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2013 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadów IDI, FGI, analiza desk research, rozdział do raportu końcowego dot. stref inwestycyjnych, wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych
9 Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020, PSDB i Forum Turystyki Regionów dla Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2013 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, prowadzenie wywiadów IDI, FGI, analiza desk research, analiza danych z ankiet, współtworzenie raportu końcowego
10 Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu, PSDB dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2013 Ekspert – realizacja 4 studiów przypadku na terenie województwa mazowieckiego (IDI, obserwacja, desk research).
11 Analiza efektów wsparcia – identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach Priorytetu XII PO IiŚ, PSDB dla Ministerstwa Zdrowia, 2013 Ekspert – realizacja 3 studiów przypadku na terenie województwa zachodniopomorskiego (IDI, obserwacja, desk research).
12 Badanie ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Partnerstwo Drawy”, Szczecin-Expo dla LGR jw., 2012 Ekspert – analiza desk research strategii i systemu wskaźników, wywiady IDI i FGI, opracowanie raportu końcowego i propozycji zmian w strategii.
13 Badanie ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „Sieja”, Szczecin-Expo dla LGR „Sieja”, 2012 Ekspert – analiza desk research strategii i systemu wskaźników, wywiady IDI i FGI, opracowanie raportu końcowego i propozycji zmian w strategii.
14 Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007 – 2013, PSDB dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2012 Ekspert – realizacja 4 studiów przypadku na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego (IDI, obserwacja, desk research).
15 Współpraca podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej miasta Torunia, CRSG dla CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu, 2012 Ekspert – realizacja IDI, analiza danych, współtworzenie raportu końcowego
16 Badanie ewaluacyjne projektu Re:Start (PO KL VIII – projekt innowacyjny), CRSG dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, 2012 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza danych ankietowych, prowadzenie IDI i FGI, przygotowanie raportu końcowego
17 Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców, CRSG dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 2011 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza danych ankietowych, prowadzenie IDI, FGI i panelu ekspertów, przygotowanie raportu końcowego
18 Ewaluacja projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” (PO KL 8.2.2), CRSG dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2011 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza dokumentów projektu, danych ankietowych, prowadzenie IDI, przygotowanie raportu końcowego
19 Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju i działań Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, CRSG dla LGD jw., 2011 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza desk research, prowadzenie CAWI, analiza danych ankietowych, prowadzenie IDI, przygotowanie raportu końcowego
20 Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju i działań Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego”, CRSG dla LGD jw., 2011 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza desk research, prowadzenie CAWI, analiza danych ankietowych, prowadzenie IDI, przygotowanie raportu końcowego
21 Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji, CRSG, Coffey dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 2010-2011 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, analiza desk research, rozdział do raportu końcowego dot. rynku pracy
22 Monitoring i ewaluacja projektu pn. „Telemedycyna w praktyce klinicznej”, CRSG, Coffey dla Fundacji IT, 2009-2011 Kierownik badania: opracowanie metodologii, nadzór nad badaniami ilościowymi i jakościowymi, przygotowanie raportów cząstkowych i   końcowego
23 Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, CRSG dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, 2010 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, analiza desk research, współtworzenie raportu końcowego, redakcja i korekta (1288 stron łącznie)
24 Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006, CRSG i PSDB dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010 Ekspert – opracowanie części narzędzi badawczych, analiza desk research, przygotowanie raportów cząstkowych dotyczących województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego
25 Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych woj. Zachodniopomorskiego wraz z przygotowaniem bazy teleadresowej, wydrukiem raportów z badań w ilości 2000 egz. oraz opracowaniem i zarządzaniem stroną internetową diagnozy, CRSG i PSDB dla Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie, 2010 Kierownik badania, opracowanie metodologii, wkład do raportu końcowego; Metody ilościowe:przygotowanie i nadzór nad CATI; metody jakościowe: analiza danych jakościowych (IDI, FGI)
26 Usługa marketingowych badań ilościowych i jakościowych dot. centrum handlowego, CRSG dla Agencji Reklamowej „Media Promotion”, 2010 Ekspert – opracowanie narzędzi badawczych, analiza danych, współtworzenie raportu końcowego
27 Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007 – 2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, CRSG dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010 Kierownik badania, opracowanie metodologii, przygotowanie i nadzór nad CAWI, prowadzenie IDI, FGI, analiza desk research, wkład do raportu końcowego
28 Badanie i ocena stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z opracowaniem i wdrożeniem działań poprawczych, CRSG dla LGD „Lider Pojezierza”, 2010 Ekspert – analiza desk research strategii i systemu wskaźników, wywiady IDI i FGI, opracowanie raportu końcowego i propozycji zmian w strategii.
29 Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego (w kontekście wdrażania Działania 9.2 PO KL), CRSG, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2009-2010 Ekspert – wkład do metodologii, analiza desk research, wywiady IDI i FGI, współtworzenie raportu końcowego
30 Ster na pracę – badanie dotyczące analizy sytuacji pracowników zatrudnionych w firmach kooperujących ze Stocznią Szczecińską, CRSG dla Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, 2009 Ekspert – wkład do metodologii, analiza desk research, analiza danych ankietowych, współtworzenie raportu końcowego
31 Ocena stanu i skuteczności działań proinnowacyjnych w województwie zachodniopomorskim, CRSG, CPT dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2009 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, koordynacja badania, analiza desk research,przygotowanie raportu końcowego
32 Analiza sytuacji gospodarczej, społecznej i przepływów zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach centrum Szczecina, CRSG dla Urzędu Miasta Szczecina, 2009 Ekspert – wkład do metodologii, analiza danych ankietowych, współtworzenie raportu końcowego
33 Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL) w województwie kujawsko-pomorskim, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2009 Ekspert – wkład do raportu metodologicznego, prowadzenie wywiadów IDI i FGI, wkład do raportu końcowego
34 Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i osi priorytetowych, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 2008 Ekspert – prowadzenie wywiadów IDI i FGI, analiza wskaźników, wkład do raportu końcowego
35 Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, PSDB dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2008 Ekspert – analiza desk research, wkład do raportu końcowego
36 Badanie ewaluacyjne projektu IW EQUAL – „Praca w posagu”, 4C dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, 2008 Kierownik badania – opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, analiza danych ankietowych, opracowanie raportu końcowego
37 Regionalny System Monitoringu Zasobów i Procesów Innowacyjnych (MORIS) – ZPORR 2.6 – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2007 Asystent projektu – współtworzenie systemu monitoringu, analiza danych, tworzenie wskaźników
38 INTRO – Innovation Through Research Opportunities (6. Program Ramowy)– partnerstwo międzynarodowe pod kierownictwem Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku, 2006 Regionalny ekspert ds. monitoringu – stworzenie raportu dotyczącego metod monitoringu innowacji z zestawem wskaźników
39 Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (ZPORR 2.1), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2005-2006 Koordynator projektu – współtworzenie jednego z pierwszych w Polsce obserwatoriów rynku pracy, nadzór nad badaniami, organizacja jednostki badawczej
40 Lokalne partnerstwo na rzecz pracy (PHARE 2002), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2004 Ekspert ds. badań, analiz i prac studyjnych – nadzór nad procesem badawczym

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>