Portfolio-inne projekty

INNE PROJEKTY – STAN NA 30.06.2014

1 Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim (PO KL 5.4.2), lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, 2014

W ramach projektu wdrażany jest model współpracy między starostwem, gminami i NGOs, prowadzona jest diagnoza i konsultowane są dokumenty strategiczne.

Autor projektu i wniosku o jego dofinansowanie.

Ekspert – prowadzenie badań jakościowych, koordynacja procesu konsultacji społecznych, tworzenie modelu

2 Bobolice gminą partycypacji (PO KL 5.4.2), lider:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, 2014

Projekt dąży do wzrostu partycypacji obywateli w rządzeniu gminą Bobolice poprzez konsultacje społeczne dokumentów gminnych (warsztaty deliberacyjne, grupy fokusowe, ankieta).

Autor projektu i wniosku o jego dofinansowanie.

Ekspert – prowadzenie szkoleń dla JST i NGO, koordynacja badań i procesu konsultacji, tworzenie materiałów informacyjnych przedstawiających w prosty sposób skomplikowane dokumenty strategiczne

3 ABC dla NGO (PO KL 5.4.2) lider:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, 2011-2013

W ramach projektu realizowane były szkolenia, doradztwo i tutoring dla organizacji pozarządowych, zaś animatorzy prowadzili trzy ośrodki wsparcia dla NGO (Gryfice, Pyrzyce, Wałcz)

Kierownik projektu – planowanie działań, koordynacja pracy zespołu, nadzór nad działaniami animatorów w trzech powiatach, rozliczanie projektu.
4 Platforma rozwoju kształcenia zawodowego,(PO KL IX – projekt innowacyjny), lider: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, od 2013

Projekt zakłada m.in. stworzenie Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w powiecie wałeckim, które będzie wspierało proces kształcenia i współpracę szkół z przedsiębiorcami.

Ekspert:

  • opracowanie pakietu założeń dla Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego;
  • opracowywanie wraz z interdyscyplinarnym i międzysektorowym zespołem Wieloletniego Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w powiecie.
7 Program „Wsparcie dla demokracji” – Tunezja, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, 2012

Program miał na celu wsparcie lokalnych liderów w procesie trudnych przemian ustrojowych w Tunezji i budowy demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca przy konferencji w Tunisie. Przygotowanie rozdziału pt. «Pourquoi en Tunisie a-t-on besoin des méthodes interactives ? Consolidation de la démocratie et l’activite des formateurs et des leaders » („Dlaczego w Tunezji potrzebne są metody interaktywne? Konsolidacja demokracji a działania trenerów i liderów”), w: Fenrych P., Kujawska A. (red.), „Éducation pour la démocratie locale. Guide pour formateurs des stages interactifs” (Edukacja dla demokracji lokalnej. Przewodnik dla trenerów warsztatów interaktywnych), Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2012
8 „Przejrzysta Ukraina w dialogu społecznym”, Program „Przejrzysta Ukraina”,Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, 2012

Projekt miał na celu wsparcie dialogu społecznego i partycypacji społecznej na Ukrainie poprzez dostarczenie ukraińskim partnerom narzędzi (np. prowadzenie warsztatów deliberacyjnych) – w tym publikacje, szkolenia, warsztaty.

Autor rozdziału pt. „Metodyka warsztatów deliberacyjnych” w: Fenrych P., Gazizowa O. (red.): “Uporządkowany dialog w budowie kapitału społecznego”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie i Instytut Pyłypa Orłyka, Szczecin-Czerkasy 2012
9 Grupy Lokalnych Inicjatyw w zachodnich rejonach Azerbejdżanu (Samuch i Kazach) – Fundacja Edukacja dla Demokracji projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSW RP, 2012

Projekt miał na celu wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w zakresie projektów rozwiązujących problemy ważne dla mieszkańców ich miejscowości.

Doradztwo dla lokalnych grup inicjatywnych w płn.-zach. Azerbejdżanie: planowanie projektów, pozyskiwanie finansowania, przygotowywanie budżetów itp.
10 Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach (PO KL 7.2.2), lider: Powiat Policki, 2009-2011

W budynku po dawnych warsztatach szkolnych przeprowadzono remont i stworzono przestrzeń dla 10 nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, które zostały objęte szkoleniami, doradztwem i usługami.

Współautor projektu i wniosku o jego dofinansowanie; specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
11 Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej (PO KL 7.3), Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2009

Projekt obejmował szkolenia, doradztwo i spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Ekspert, trener.

Prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej w powiatach. Prowadzenie szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Ekonomii Społecznej (podstawy ekonomii społecznej, źródła finansowania, wyszukiwanie informacji)

Prowadzenie doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej.

 

12 Zostań Artystą (PO KL 7.3), Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 2009

Projekt obejmował cykl warsztatów z malarstwa, fotografii i decoupage’u dla dzieci i młodzieży z gminy Nowe Warpno

Kierownik projektu – planowanie działań, koordynacja pracy zespołu, nadzór nad przebiegiem warsztatów, rozliczanie projektu
13 Prowadzenie Punktu Kontaktowego 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju (środki MNiSW), Akademia Morska w Szczecinie, 2008

Punkt udzielał naukowcom informacji o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju działań, świadczył także pomoc doradczą przy przygotowywaniu wniosków.

Autor i kierownik projektu – planowanie działań, koordynacja pracy punktu, udzielanie informacji, rozliczanie projektu
14 Lokalne partnerstwo na rzecz pracy(PHARE 2002), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2004

W ramach projektu stworzono partnerstwa międzysektorowe na rzecz rynku pracy. Specjaliści zostali objęci cyklem szkoleń, przeprowadzona została także diagnoza rynku pracy.

Ekspert ds. badań, analiz i prac studyjnych – nadzór nad procesem badawczym
15 Chatka młodego konserwatora (Jugendbauhütte Stralsund/Szczecin),Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2004

W ramach projektu polska i niemiecka młodzież wspólnie pracowała przy konserwacji zabytków na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Koordynator – rekrutacja uczestników, nadzór nad realizacją działań, kontakt między stroną polską a niemiecką

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>